Polityka prywatności

Dane oso­bowe

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w ser­wi­sie jest firma PRYZMAP Oskar Graszka z sie­dzibą w Brwi­no­wie przy ul. T. Kościuszki 22 A, 05-840 Brwi­nów, wpi­sana do Cen­tral­nej Ewi­den­cji Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pod nume­rem NIP: 8361832513, REGON: 364770180.

Korzy­sta­nie ze sklepu inter­ne­to­wego wiąże się z prze­ka­za­niem danych oso­bo­wych takich jak: adres IP, imię i nazwi­sko, adres wysyłki, adres e-mail, numer tele­fonu, nazwa konta Klienta. Poda­nie ich jest dobro­wolne.

Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza, a więc zbiera i prze­cho­wuje tylko dane nie­zbędne do wyświe­tla­nia ser­wisu, odpo­wia­da­nia na zapy­ta­nia, zawie­ra­nia i reali­za­cji umów sprze­daży oraz wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków praw­nych.

Dane mogą być prze­ka­zy­wane podmio­tom odpo­wie­dzial­nym za dostawę zaku­pio­nych towa­rów do Klienta.

Dane oso­bowe Klien­tów prze­twa­rzane za pomocą ser­wisu, chroni umowa powie­rze­nia zawarta pomię­dzy admi­ni­stra­to­rem a dostawcą usług hostin­go­wych.

Każdy klient ma prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz do ich popra­wia­nia (żąda­nia spro­sto­wa­nia), a także prawo żąda­nia usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia i prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego.

Pod­stawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2018 poz. 1000); roz­po­rzą­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rzaniem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) tzw. RODO.

Pliki cookies

 1. Ser­wis nie zbiera w spo­sób auto­ma­tyczny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. cia­steczka) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest firma PRYZMAP Oskar Graszka z sie­dzibą w Brwi­no­wie przy ul. T. Kościuszki 22 A, 05-840 Brwi­nów, wpi­sana do Cen­tral­nej Ewi­den­cji Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pod nume­rem NIP: 8361832513, REGON: 364770180.
 4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu:
  • dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych Ser­wisu do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­nika Ser­wisu i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową, dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
  • two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­nicy Ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawar­to­ści;
  • utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­nika Ser­wisu (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła.
 5. W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­nika.
 6. W ramach Ser­wisu sto­so­wane są nastę­pu­jące rodzaje pli­ków cookies:
  1. „nie­zbędne” pliki cookies, umoż­li­wiające korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwie­rzy­tel­nia­jące pliki cookies wyko­rzy­sty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Ser­wisu;
  2. „wydaj­no­ściowe” pliki cookies, umoż­li­wiające zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu;
  3. „funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wiające „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez Użyt­kow­nika usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fejsu Użyt­kow­nika, np. w zakre­sie wybra­nego języka lub regionu, z któ­rego pocho­dzi Użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wyglądu strony inter­ne­to­wej itp.;
 7. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­nika Ser­wisu. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej).
 8. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wisu.

Poli­tyka pli­ków cookies została sfor­mu­ło­wana na pod­sta­wie wzoru udo­stęp­nio­nego przez Zwią­zek Pra­co­daw­ców Branży Inter­ne­to­wej IAB Pol­ska.