Puszcze Polski

tabelkiTa seria map jest inspirowana bogactwem polskiej przyrody – może taka deklaracja ociera się o banał, ale najlepiej oddaje motywy początków naszego przedsięwzięcia. Czasami to bogactwo nazywamy bioróżnorodnością, mówimy o cennych siedliskach albo unikalnych ekosystemach. Aby oddać najwięcej z całości przyrodniczych powiązań, sięgnęliśmy po narzędzia kartografii, tworząc mapy przydatne w orientacji terenowej turysty, obserwacjach ekologa, w gospodarczym podejściu leśnika.

Koncepcja, która wyróżnia mapy z serii Puszcze Polski to przedstawienie lasu. Zastosowanie unikalnego systemu znaków kartograficznych pozwoliło na zobrazowanie jednocześnie siedlisk leśnych i gatunków dominujących w wydzieleniach, a także wieku drzewostanu. Dodatkowo zostały zaznaczone sygnaturami miejsca występowania ciekawych, rzadkich gatunków zwierząt i siedliska typowe dla kluczowych gatunków roślin. Wśród symboli powierzchniowych czynnikiem łączącym klasy siedlisk w grupy jest barwa: zieleń dla lasów liściastych i mieszanych, żółta oznaczająca bory i niebieska dla olsów i łęgów. Nawiązanie do tradycji kartografii geobotanicznej stanowi wyróżnienie kolorem czerwonym boru bagiennego, jako rzadkiego i ważnego siedliska, związanie barwy niebieskiej z uwilgotnieniem oraz oznaczanie ukośnym kreskowaniem obszarów nieleśnych takich jak wiatrołomy, płazowiny i obszary sukcesji roślinnej. Ułatwieniem w posługiwaniu się mapą jest legenda łącząca w sobie konstrukcję szeregową i tabele przedstawiające symbole związane tylko z lasem. Dzięki spójności, a nawet intuicyjności systemu znaków, ich opanowanie jest szybkie i proste.

Dotychczas twórcy map turystycznych praktycznie nie brali pod uwagę turystyki kwalifikowanej, zorientowanej na przyrodę. Samo naniesienie na zwyczajową treść topograficzną przebiegu szlaków i bazy noclegowej, miało czynić z nieskomplikowanych map specjalne produkty dla turystów. Nie uwzględniano faktu, że ta dość duża grupa odbiorców nie jest jednolita i ma różnorodne potrzeby. Następuje wyraźny rozwój świadomości ekologicznej, prowadzone są kolejne projekty edukacyjne dotyczące środowiska naturalnego, nabiera popularności birdwatching. Istnieją oczywiście specjalistyczne mapy, na przykład fitosocjologiczne, jednak są one materiałami naukowymi, przeznaczonymi dla wąskiego kręgu badaczy i z zasady nie służą do orientacji w terenie. Map, które łączyłyby te dwa kierunki pozostając czytelne również dla odbiorców bez biologicznego wykształcenia, a w dodatku informowałyby o infrastrukturze służącej wypoczynkowi, dotąd brakowało. Wychodzimy naprzeciw tej potrzebie, wierząc że nasze mapy będą równie przydatne turystom interesującym się przyrodą, jak i naukowcom oraz leśnikom.

Pierwszą mapą z serii Puszcze Polski jest Puszcza Białowieska dostępna w naszym sklepie.